MENÜ

Maga László
   honlapja
    


 

TÍZPARANCSOLATOLAT

Bevezetés

 

Bevezetés

            A keresztény erkölcstan megtanít arra, hogyan éljünk. Isten törvényeket adott nekünk: a lelkiismeret benső törvényét, s kinyilatkoztatott törvényeket (ÓSZ: Tízparancsolatolat – ÚSZ: főparancs). Keresztény szemmel tekintsük át a Tízparancsolatot.

 

1. Története

            Isten - miután választottait kivezeti Egyiptomból, a rabság földjéről - szövetséget köt a néppel a Sínai-hegyen. 10 „szót”, „igét” ad nekik, melyet meg kell tartaniuk. Ennek történetét olvashatjuk a Kiv 20,1-17-ben, s ezt idézi föl halála előtt a visszatekintő és népet intő Mózes a MTörv 5,6-22-ben.

 

2. Miért adja Isten a Tízparancsolatot?

Földi élet

            E parancsokat megtartva lesz emberi az életünk. (Minél messzebb kerülünk Istentől, annál embertelenebb lesz az életünk. A 7. nap megszentelése nélkül több lesz a szívinfarktus, a korai halál, a felbomlott család; a 6. parancs nélkül több lesz a nevelőotthon, az abortusz, az AIDS; a 7. parancs nélkül rettegnünk kell, hogy mikor ütik agyon az embert, vagy árusítják ki felelőtlenül egy ország nemzeti kincseit stb.)

 

Emberiség jövője

            Akkor lesz jövője az emberiségnek, ha megszelídülünk és szeretetben élünk. Az erőszak, szeretetlenség, önzés következménye a pusztulás (l. háborúk, gyermekvállalási kedv csökkenése stb.)

 

Örök élet

            Mt 19,17-22: Gazdag ifjú története: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus válasza: „Tartsd meg a parancsokat!” A parancsok szerinti élet vezet az üdvösségre.

 

3. A Tízparancsolatolat a Szentírásban és az Egyház életében

Ószövetség

            A választott nép számára a legfontosabb törvény. Ha megtartják azokat, akkor Isten áldásában lesz részük, s osztályrészük lesz a megmaradás és a jövő; de ha nem engedelmeskednek, akkor sorsuk átok és halál lesz. (A zsidó sorsát, mint hittörténelmet tekinti.)

 

Újszövetség

            Jézus is megtartja a Tízparancsolatot, és értelmezi azt a hegyi beszédben (Mt 5-7). Így foglalja össze: „Szeresd Uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Ez a legfőbb parancs. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mt 22,37-39)

 

Az Egyház életében

            Mindig a Tízparancsolatolat az erkölcsi élet alapja, amelyet Krisztus tanítványainak meg kell tartaniuk!

            

             Aquinói Szent Tamás – Törvények: (1.) a természettörvény, az Istentől belénk oltott fény, (2.) az ördög törvénye, amely eltántorít a parancsok megtartásától, és a Szentírás törvénye, amelyeket lehet (3.) félelemből, a pokol büntetésének megfontolásából tenni, (4.) de szeretetből is. (Előadások a Tízparancsolatról)

 

 

4. Általános megjegyzések

Felosztása

            Két részből áll: az első 3 az Istennel, a másik 7 az embertárssal kapcsolatos törvényeket mondja el. Azt kéri általuk Isten, hogy szeressük Őt és embertársainkat.

            A két rész szorosan összetartozik. Először tisztáznunk kell, hogy kicsoda számunkra Isten: ha Ő Atyánk, akkor a másik ember a testvérünk, akit szeretnünk kell. Ez viszont csak Isten kegyelmével lehetséges!

 

            A katolikus egyházban Szt. Ágoston felosztását követjük és rövidebb formában fogalmazzuk meg a parancsokat; míg a protestáns és az ortodox egyházak szóról-szóra idézik a parancsokat és másként osztják fel azokat (Az 1. parancsot két részre bontják, a 9-10. parancsokat pedig egynek tekintik).

 

Nyelvtani megjegyzések

            E/2-ben íródnak, ami mutatja, hogy Isten személyesen nekem mondja és tőlem kéri számon ezeket a parancsokat. Elsősorban magamért vagyok felelős, csak utána másokért!

 

            Az 5. parancstól kezdve csak felszólító módban, hanem jövő időben is fordíthatjuk a héber szöveget. „Te nem fogsz ölni! Te nem fogsz házasságot törni! Te nem fogsz lopni!”

            Aki Istenhez tartozik, az nem a rosszat, hanem a jót teszi, nem rombol, hanem épít!

 

5. Ellenvetések a Tízparanccsal kapcsolatban

            a/ Szabadok akarunk lenni, miért parancsolgat nekünk Isten?

            Isten szeret minket és oltalmazni akar. Szeretetből adja a Tízparancsolatot, hogy életünket védje, gazdagítsa, s elvezessen az Atyához!

 

            pl. Közlekedési jelzőtáblák segítenek a cél elérésében; Szülők tiltó parancsai a gyermek érdekében

            Gyökössy E. - sorompók

 

            b/ Érvényesek-e még ma is ezek a kb. 3.000 évvel ezelőtti parancsok?

            Az ember tudása, technikája sokat fejlődött, de szíve ugyanaz maradt. Ma is hajlunk a rosszra, képesek vagyunk a világot és egymást pusztítani. Ezért van szükségünk az értünk való, életünket védő isteni parancsokra!

 

Befejezés

            Köszönjük meg Atyánknak, hogy törvényei által utat mutat az emberi és örök életre, köszönjük meg az Ő Egyszülött Fiát, aki megmutatta, hogyan lehet Isten- és emberszeretetben élni, s kérjük a Szentlelket, hogy legyen életünk iránytűje Isten szeretetből adott Tízparancsolata!

 

1. PARANCSOLAT

 

Bevezetés

            „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem! Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást arról, ami fent az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt van. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat!” (Kiv 20,2-6)

 

            „Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgaság házából. Ne legyenek más isteneid! Ne faragj magadnak képmást semmiről, ami fönn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben van!” (MTörv 5,6-8)

 

            Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

 

1. Isten bemutatkozik

            Mielőtt Isten parancsokat ad, bemutatkozik: elmondja, hogy Ő mindenható, irgalmas Úr, aki javunkat akarja. Rabság helyett szabadságot, új hazát az Izraelnek; s nekünk is üdvösséget kíván adni!

 

            Először azt mondja el, milyen legyen Vele a kapcsolatunk!

 

2. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül! - Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

            Az ember azzal tartozik Istennek, hogy életében első helyre teszi és engedelmeskedik neki (imádni = legjobban szeretni)!

 

            Aquinói Szent Tamás – Ellene mondtunk a Sátánnak és egyedül Istennek tettünk ígéretet! (Előadások a Tízparancsolatról)

 

             Ami/aki első az életünkben az határozza meg tetteinket, élet- és gondolkodásmódunkat!

 

            Isten gyermeke előtt nincs tovább: is - is, csak vagy - vagy van!  Nem a megosztott szív, hanem az egyértelműség jellemzi! Nincs vasárnapi és hétköznapi élete!

 

            Luther – Amiben hiszünk, amiben bízunk, az nekünk az Istenünk…. Nem volt még egyetlen nép, amelynek ne lett volna bálványistene.

           

              Amire a legtöbbet gondolunk, ami körül legsűrűbben repesnek gondolataink, ami leköti értelmi, érzelmi világunkat, amiben leginkább benne volt szívünk, egész lényünk – az a mi bálványunk.

             Mai bálványok: 1. Pénz 2. Test 3. Hatalom 4. Gyomor 5. Szexualitás 6. Tudomány.

 

            KEK – 1. A babona 2. A jövendölés és mágia 3. A vallástalanság 4. Az ateizmus

  

            Méltatlan Isten képmásához, hogy földi, múlandó dolgok szolgájává lesz.

 

            II. János Pál pápa – A keresztény ember nem azt kérdezi, „meddig mehetek el anélkül, hogy bűnt követnék el”, hanem az örök életet kívánja elnyerni „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

 

Hit - hinni Istenben és abban, amit kinyilatkoztatott

Remény - várakozás Isten ígéreteinek beteljesülésére.

Szeretet - válasz Isten szeretetére

Imádság -  A hit, a remény és a szeretet cselekedetei az imádságban valósulnak meg.

Imádás - elismerjük, hogy Isten Úr, dicsérjük és magasztaljuk Őt.

Áldozat - minden cselekedet, amit azért teszünk, hogy szent társaságba kerüljünk Istennel, és annak a jó célnak érdekében tesszük, ami igazán boldoggá tehet bennünket.

 

3. Faragott istenképek

         Templomainkban az Istenről/szentekről készült szobrok és képek csak emlékeztetnek az eredeti személyre. Az imádás/tisztelet nem a szobornak, képnek szól, hanem a személynek!

 

           Nagy Szent Gergely pápa - Ami az írástudónak a Szentírás, ugyanazt nyújtja a tudatlannak a képek tisztelete

            

4. Megtorlás és irgalmasság

            Minden cselekedetünknek, szavunknak, gondolatunknak következménye van. „Amit az ember vet, le is aratja!” (Gal 6,7)

            Minden gyermek életét messzemenően meghatározza otthonának légköre. Belénk ívódnak az otthonról kapottak. Amit a gyermek otthon lát, az megóvhatja a bukásoktól, keserűségtől, szenvedéstől; de kaphat olyan lelki fertőzéseket is, amelynek terhét egy életén át cipeli.

            A szülő segítheti, de akadályozhatja is gyermekét az Istenhez vivő úton. Senki nem üdvözül/kárhozik el szülei miatt, de azok példája építhet/rombolhat!

           

Megtorlás

            Az élet vastörvénye, hogy a bűnnek következménye van (pl. alkoholizmus, válás). A bűn kihat a környezetre, szociálisan fertőz. Ha valaki engedetlen Istennel szemben, az mások számára büntetés, csapás lesz. A megtorlás 3-4 nemzedéken át, kb. egy emberöltőn át tart.

 

Irgalmasság

            Az istenfélő szülő élete nyomán viszont másokra is áldás árad!

            Luther – A teremtmény lehet kéz, csatorna, eszköz, akin keresztül Isten ad.

 

            Az igaz, tiszta magvetés, a szeretet, a hűség, a szent élet kihat másokra, s áldásosan befolyásolja életüket!

 

             XVI. Benedek pápa – Legyünk irgalmas szamaritánusok, igazi felebarátok! (A názáreti Jézus)

 

Befejezés

             Az Atya imádására és szolgálatára példát mutatott Jézus! Kövessük Őt!

 

 

2. PARANCSOLAT

 

Bevezetés

            Aquinói Szent Tamás – Az imádás a szív tevékenysége. Az Isten iránti szeretet megnyilvánul beszédünkben!

 

            „Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi!” (Kiv 20,7)

 

            „Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd nevét!” (MTörv 5,11)

 

            Isten nevét hiába ne vedd!

 

1. Isten neve

            Az ókorban a név az illető személy karakterét, tulajdonságát fejezte ki. A név elárulja, hogy kicsoda az illető. Név = személy         

            Magyar mondás: Ne hozz szégyent a nevemre!

 

ISTEN NEVEI

Ószövetség

Adonáj = Úr

Jahweh = Aki van (Kiv 3,14)

Újszövetség

Abba = Atya (Mt 6,9)

Agapé = Szeretet (1 Jn 4,16)

 

            Az Örökkévaló Úrnak, szerető Atyánknak a nevét csak tisztelettel és szeretettel szabad ajkunkra venni! Aki hiába - feleslegesen vagy tiszteletlenül - veszi ajkára az „Isten” nevet, az magát az Urat bántja meg.

 

2. Vétkek a 2. parancs ellen

           Martin Buber (+ 1965) – Nincs még egy szó, amellyel annyian visszaéltek, mint az ISTEN név.

 

Káromkodás: Isten nevének/szent dolgoknak a durva gyalázása.

Jelzőként vagy töltelékszóként: „Úristen, isteni” stb. kifejezések használata

 Átkozódás: Istennel akarja megveretni/büntetni a másikat.

 Helytelen eskü: Hamis vagy fölösleges eskü

              Mt 5,34.37: „Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem!”

 Ünnepi alkalmak: Ünnepek, megemlékezések (keresztelés, bérmálás, esküvő, társadalmi ünnep stb.) alkalmával segítségül hívjuk Istent, de aztán nem törődünk Vele, az Ő akaratával!

 Emberi vállalkozások: Egyéni vagy közösségi ügyeinket Isten nevében tesszük, miközben távol vagyunk az Ő szent és üdvözítő akaratától. Pl. inkvizíció, keresztes háborúk stb. Bűn Isten nevében pusztítani, gyűlölködni!

 Helytelen imádság: Ha azt kívánjuk, hogy Isten mondjon „Ament” a mi ügyeinkre, s nem az Ő akaratát keressük.

Kereszténységünk: Keresztény, azaz krisztusi, krisztuskövető emberek vagyunk. Úgy élek-e, mint az Ő gyermeke vagy szégyent hozok Rá? Hiába viseljük a keresztény nevet, ha szakadék van nevünk és lényünk között.

             Pl. Gandhi – Mi az oka annak, hogy kevés a keresztény Indiában? – A keresztények!

 

3. Isten nevének helyes használata

            XVI. Benedek pp – Mély alázattal ejtsük ki Isten nevét, különben eltorzítjuk arcát.

 

 

Hittel beszélünk Istennel                . IMÁDSÁG

            Lisieux-i Szt Teréz (+ 1897) – Számomra az imádság a szív orvoslása; egy menny felé vetett tekintet, a szeretet szava és kifejezése, a megpróbáltatások és örömök elfogadása.

 

Hittel beszélünk Istenről                 TANÚSÁGTÉTEL

 

Befejezés

            Vezérelje Isten szavainkat, hogy azzal megmutassuk hitünket, iránta való szeretetünket!

 

3. PARANCSOLAT

 

Bevezetés

             Isten, mint szerető Atyánk jobban törődik velünk, mint ma önmagunkkal, ezért ad egy napot, amelyen testileg-lelkileg felfrissülhetünk, megújulhatunk!

 

             Aquinói Szent Tamás – Először szívvel tartozunk Istent tisztelni, másodszor szájjal, harmadszor cselekedettel. (Előadás a Tízparancsolatról)

 

             „Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálódnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik nap azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.” (Kiv  20,8-11)

 

            „Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az Úr, a te Istened parancsolta neked... Emlékezzél meg arról, hogy magad is szolga voltál Egyiptomban, s az Úr, a te Istened hozott ki téged onnan erős kézzel és kinyújtott karral; azért parancsolta neked, hogy tartsd meg a szombat napját!” (MTörv 5,12-15)

 

            Az Úr napját szenteld meg!

 

1. Az Úr napja

 

EMLÉKEZÉS ISTEN NAGY TETTEIRE

HÁLAADÁS

NYUGALOM

ÓSZ – SZOMBAT

Teremtés és kivonulás

Izrael népe

Szigorú törvények biztosítják a pihenést

ÚSZ - VASÁRNAP

Feltámadás és Pünkösd

Keresztények

Eucharisztiája

Testi-lelki felfrissülés

MAGYARÁZAT

Saját kezünk munkája helyett arra figyelünk, amit Isten cselekedett

Jézus jelen van az Igében, az Oltáriszentségben és a keresztény közösségben

6 nap után szükséges a megállás (Svéd munkapszichológusok)

 

Örök nyugalom (Örök élet)

 

 

2. A szombat Jézus életében

A szombat van az emberért, s nem az ember a szombatért (Mk 2,27)!

            Az Úr napja értünk van, hogy testileg-lelkileg megújuljunk, felfrissüljünk, megerősödjünk!

 

A szeretetben nincs megállás!

            Jézus szombaton sok csodát tett, amivel tanítja, hogy a szeretetben, együttérzésben nincs megállás, szünet! Teljen e nap Isten- és emberszeretetben! Ápoljuk kapcsolatainkat!

 

3. Dies Domini (1998)

           II. János Pál pápa – 1. Az Úr napja a Teremtő művének ünneplése 2. Krisztus napja a föltámadott Úr és a Szentlélek ajándékának napja 3. Az Egyház napja az eucharisztikus közösség a vasárnap szíve 4. Az ember napja a vasárnap az öröm, a pihenés és a szolidaritás napja 5. A legszebb nap a vasárnap, mint ősünnep feltárja az idő értelmét

 

 

4. Bűnök a 3. parancs ellen

Semmittevés

            „Hat napon át dolgozzál!” A Teremtő Isten munkatársa a dolgozó ember. Hat napon át végezzük munkánkat!

 

Isten és embertárs iránti szeretet elhanyagolása

            Aranyszájú Szent János - ,Imádkozni otthon is tudsz; de úgy imádkozni, mint a templomban, nem tudsz, ahol oly nagy az atyák sokasága, ahol a kiáltás egy szívből-lélekből száll Istenhez. (...) Itt valami több van jelen, nevezetesen az összhang és az egyetértés, a szeretet köteléke, a papok könyörgései.

 

              Aquinói Szent Tamás – Azt akarja ui. hogy legyen egy bizonyos nap, amelyen az emberek Isten szolgálatára fordítják figyelmüket.

 

              XVI. Benedek pp. – Az ember szabad Isten számára. Beengedi Őt a Tőle kapott időbe

              Legyen időnk egymásra, az embertársi kapcsolatok ápolására (családtól kezdve szülők-gyermekek, nagyszülők, betegekig, szegényekig)!

 

            II. János Pál pp. - A vasárnapnak alkalmat kell nyújtania a hívők számára arra is, hogy gyakorolják a szeretet és a irgalmasság cselekedeteit és apostolkodjanak. (Dies Domini)

 

  

A 4. PARANCS

 

Bevezetés

                A második kőtábla az embertársaink iránti kötelességeinkről szólnak. Isten után a szülőknek, mint az Ő helyettesüknek, megbízottjuknak tartozunk tisztelettel.

 

               XVI. Benedek pp. - A családi élet Magna Chartája. Ne a hasznosság szempontja vezessen, hanem tiszteljem azokat, akik az életet ajándékozták

  

               "Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!" (Kiv 20,22)

              "Tiszteld apádat és anyádat!" ( MTörv 5,16)

 

            Atyádat és anyádat tiszteld!

 

1.A tisztelet oka

            Aquinói Szent Tamás – A szülők három dolgot adnak gyermekeiknek: létet; táplálékot, gyámolítást a meztelenül világra lépő gyermeküknek; tanítást (az Úr félelmét és minden bűntől való tartózkodást).

 

             A szülő a teremtő és gondviselő Isten munkatársa!

           

2. A szülők feladata: túlmutatni Istenre!

            A szülői tiszt nemcsak vérségi kötelék, hanem Isten előtti kötelesség, felelősség!

 

            KEK 2222 - Amikor a mennyei Atya akarata iránt engedelmesnek mutatkoznak, arra nevelik gyermekeiket, hogy teljesítsék Isten Törvényét.

 

            A szülő mutasson túl önmagán megbízójára, Istenre! Ne csak engedelmességet követeljen családjában, hanem maga is engedelmeskedjen Istennek, ne azt akarja, hogy mindenki meghajoljon akarata előtt, hanem ő maga boruljon le az Úr előtt! Tanítsa gyermekét Istenről otthon és máshol, minden életkörülményben (MTörv 6,1-7)! Evangelizálja gyermekét annak zsenge korától kezdve .

 

            KEK 2223 - Elsősorban a szülők felelősek gyermekeik neveléséért. A család az erényekre nevelés alkalmas helye. A szülők súlyos felelőssége, hogy jó példát mutassanak gyermekeiknek.

            2225 - A házasság szentségének kegyelméből a szülők megkapták gyermekeik evangelizálásának felelősségét és kiváltságát. A legkisebb kortól kezdve vezessék be őket a hit titkaiba, amelynek gyermekeik számára ők ,,az első hírnökei\

 

            A szülő csak világra hozhatja a gyermekét, hitre a Lélek által jut! Példája segítség vagy gát. Ha a szülő jól gyakorolja hivatását, akkor mint mutatóujj, vagy mint jelzőtábla mutatja, hogy hol van az út, az igazság és az élet!

 

3. A gyermek feladata: túlmutatni

            A gyermek lássa meg szülei mögött megbízójukat, Istent. Tisztelje őket.

            A tisztelet engedelmességet, szeretetet, törődést is jelent.

            A tiszteletre, szeretetre, engedelmességre Jézus ad példát és kegyelmet!

           

            A parancs kiterjed még:

            Aquinói Szent Tamás – 1. Apostolok és szentek 2. Egyházi elöljárók 3. Világi elöljárók 4. Jótevők 5. Idősek (Előadások a Tízparancsolatról)

 

4. Ígéret

            Isten ehhez a parancshoz ígéretet is fűz! Annak a népnek lesz jövője, akik tudják tisztelni szüleiket. Jövőt a múlt megbecsülésével lehet építeni.

           

            Római Birodalom bukása előtt törvénnyel írták elő 60 éves kortól a napi élelemadag csökkentését.

            Kínában, a föld legnépesebb országában nagy tisztelettel vannak az ősök iránt!

 

Befejezés

            Köszönjük meg Mennyei Atyánknak, hogy földi szülőket adott nekünk: tiszteljük őket az Egyszülött Fiú példája nyomán, ha pedig már eltávoztak e földről, kérjük mennyei Atyánkat, adjon nekik örök boldogságot!

 

 

5. PARANCSOLAT

 

Bevezetés

            A Tízparancsolat által Isten elmondja nekünk, mit tegyünk és mit ne tegyünk embertársainkkal.

 

            "Ne ölj!" (Kiv 20,13; MTörv 6,17)

 

               Minden emberi élet a fogantatás pillanatától a halálig szent a TEREMTÉS & MEGVÁLTÁS miatt. Az ember Isten képmása, akit az Atya megteremtett, a Fiú megváltott és a benne lakozó Lélek megszentel.

 

1. A gyilkosság formái

Direkt módon, közvetlenül

Lelki élet

            Aquinói Szent Tamás – Némelyek a testet ölik meg, mások a lelket.

 

Jézus értelmezése

Gyűlölet

            "Én pedig azt mondom, hogy aki haragot tart, azt is állítsák törvényszék elé!" (Mt 5,22) "Aki gyűlöli testvérét, az gyilkos!" ( 1 Ján 3,15)

 

            A harag emberi érzés, amelytől nem vagyunk mentesek, de azt nem szabad megtűrni, ápolni magunkban.

            Gyűlölet = a felGYŰLT harag, amely ÖL/ÖLET!

            Küzdjünk ellene! "Ne nyugodjék le a nap haragotok felett, ne adjatok teret az ördögnek!" (Ef 4,26-27)

 

            Aquinói Szent Tamás – 1. Ne keltsük fel hirtelen 2. Ne maradjunk tartósan haragban 3. Óvakodni kell attól, hogy ne fejeződjék ki szóban 4. Óvakodni kell attól, hogy ne csapjon át cselekedetekbe.

 

Rossz szó

            "Aki felebarátjára azt mondja, hogy ostoba, állítsák nagytanács elé!" (5,23)

A szónak ereje, súlya van. A dicséret lelkesít, a szidás elkeserít. Az indulatos, gyilkos szó is sebez, pusztít! Ha másokról/másokkal szeretetlenül beszélünk, akkor vétkezünk!

 

             Kettős retesz - fogsorunk és ajkunk - zárja nyelvünket, hogy ne forgassuk azt meggondolatlanul.

 

Abortusz

             = a megfogant magzat  közvetlen és szándékos elpusztítása

            II. Vatikáni Zsinat - Isten ugyanis, az élet Ura, az élet megőrzésének magasztos szolgálatát az emberekre bízta, és ezt emberhez méltó módon kell teljesíteni. Az életet tehát a fogantatástól kezdve a legnagyobb gonddal oltalmazni kell: az abortusz szégyenletes gaztett. (Gaudium et spes 51)

 

             KEK - Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez. ,,Amikor a polgári törvény az emberek egy csoportjától elveszi azt az oltalmat, melyet a törvénynek nyújtania kell, az állam e tettével tagadja minden polgárának törvény előtti egyenlőséget. Amikor az állam nem alkalmazza erejét mindenki - leginkább a gyöngébbek - jogainak védelmére, meginognak a jogállam alapjai... 

 

            Terhesség-megszakítások száma hazánkban.

Év

Születés

Abortusz

2004

95.000

52.539

 

Eutanázia

               = jó halál, fájdalommentes halál = A halál előidézése

               Aktív: a halál tevőleges előidézése

               Passzív eutanázia: segítségnyújtás, kezelése megszüntetése

 

               II. János Pál pápa - Az eutanázia a szándékban és az alkalmazott módszerekben van

 

               A haldoklás fázisai: (Elisabeth Kübler-Ross) 1. Tagadás 2. Düh, Agresszió 3. Alkudozás 4. Depresszió 5. Elfogadás

 

            Jó halál lelki értelemben az Istennel és embertársakkal való megbékélés állapotában való meghalás.

 

Halálbüntetés

              Biblia - Az ember Isten képmása Isten tulajdona. A gyilkost halállal sújtották (megtorlás és elrettentés gondolata állt mögötte. "Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Mert Isten maga képére teremtette az embert!" (Ter 9,6) Az Újszövetség nem ajánlja, de nem is veti el.

 

              Ellenzőinek érvei:

              Az ember életével csak Isten rendelkezhet

              A halálbüntetés nem hagy időt a javulásra

              Az ítélethozók sem tévedhetetlenek

              Túl kegyetlen büntetés

 

              Katolikus erkölcsteológia szerint előfordulhat, hogy rendkívül súlyos esetben, az élet védelmében. A primitív embert visszatartja a félelem. Jogilag arányban van a bűntettel. Az újszövetségi szeretetparancs nem zárja ki az igazságot és a közösség javát.

 

Háború

              Megengedhetőnek tartja a törvényes önvédelmet bizonyos feltételek mellett.

 

              KEK 2309 – 1. A támadó fél által egy nemzetnek vagy a nemzetek közösségének okozott kár tartós, súlyos és kétséget kizáró 2. A megfékezésre bevetett minden egyéb eszköz használhatatlan vagy hatástalan 3. A kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak 4. A fegyverek alkalmazása nem okoz súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e föltétel mérlegelésében.

 

Könnyelmű, felelőtlen magatartás

              Felelőtlenség magatartással előidézet halál. (pl. közúton évente kb. 2.000 halálos kimenetelű baleset; munkavédelmi előírások elhanyagolása stb. ) Ószövetség alapos előírásokat tartalmaz: lapos tetőre biztonsági korlát, öklelős ökör megkötése stb.

 

Öngyilkosság

              Súlyos bűn. Elkövetője vét Isten, önmaga és embertársai ellen. Isten az Élet Ura, Ő  adta és veheti vissza az életet. Az öngyilkosság súlyosan ellenkezik az önszeretettel, ugyanakkor sérti a felebaráti szeretetet is, mert jogtalanul megszakítja a szolidaritás kapcsolatát a családi, nemzeti és emberi közösségekkel, melyekkel szemben kötelességeink vannak.

 

             Objektíve halálos bűn, szubjektíve különböző motívumok enyhítik a felelősséget (irgalommal & megértéssel). Okai: megromlott kapcsolatok, gyógyíthatatlan betegségek, félelmek stb.

            Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el.


            Magyarországon - 1994. évi arányszám 32,9, azaz 3.000-3.500 Ft

 

            Az öngyilkosság nem egyszerre dől el az emberben. Vegyük észre mások SOS-jelzéseit, vegyük komolyan segélykéréseit!

           

Az öngyilkosság kifinomult formái

Drogok

              Nemcsak a kábítószer, hanem minden pszichoaktív hatású szer

 

Kávé

             1 csésze kávé 50-150 mg koffeint tartalmaz

 

Nikotin 

             25 féle daganatos és érrendszeri betegség előidézője. A leghatékonyabb tömeggyilkos. Vezető halálok a fejlett országokban több embert öl meg, mint a közlekedési balesetek, a járványok, az AIDS, vagy a drogok együttesen. Körülbelül 50 ezer ember hal meg óránként dohányzással kapcsolatos megbetegedésekben, a WHO előrejelzései szerint 2030-ig 10-11 millióan fognak meghalni a dohányzás miatt Magyarország: Európában a legtöbbet mi dohányzunk, az 1 főre jutó évi cigarettafogyasztás 300 szál - a csecsemőket is beleértve évi 30 milliárd szálat szívunk

 

Alkoholfogyasztás

               Hazánkban 850-900.000 alkoholista él. Ez a lakosság egytizede.

               2000-ben egy személyre 118 liter alkohol jutott, a csecsemőket is beleértve. 30 liter bor, 80 liter sör, 8 liter égetett szesz/fő. Hétszeresére növeli az elhalálozás arányát

 

Kábítószer-fogyasztás

            A drogfüggők száma 30-50 ezerre, a rendszeres fogyasztóké 80-100 ezerre tehető, és 300-400 ezer lehet azok száma, akik már kipróbálták a kábítószert. Hétvégi szórakozás során mintegy 100-150 ezer fiatal fogyaszt alkalomszerűen kábítószert.

 

Öngyilkos nemzet - Gyermektelenség

            Európa és hazánk örgeszik. Több a halál, mint a születés.

           "Az a nemzet, amely több embert tesz koporsóba, mint gyermeket bölcsőbe, öngyilkos nép!" (Illyés Gy.)

 

Év

Születés

Halál

Természetes fogyás

2004

95.000

130.000

37.000

 

Öngyilkos civilizáció:

             A világ – föld, víz, levegő – szennyezése, tönkretétele.

            Gazdasági érdekekből tönkretesszük azt a világot, amelyet Istentől művelésre kaptunk, s mérgezzük az életterünket és magunkat!!

 

Befejezés

            Isten az élet Istene, Isten népe az életet védi! Adja Isten, hogy vigyázzuk, óvjuk az életet, s egykor elnyerjük az örök életet!

 

6. PARANCSOLAT

 

Bevezetés

             Az 5. parancsolat az életet, a 6. a házaséletet védi. Ebben a parancsban Isten a legősibb, legalapvetőbb és legtitokzatosabb emberi közösséget, a családot védi! A házasság Isten alkotása, s ezért szent.

 

            „Ne törj házasságot!" (Kiv 20,14; MTörv 5,17)

 

            Ne paráználkodj!

            Aquinói Szent Tamás – A gyilkosság után a házasságtörést tiltja a törvény, mivel a férj és feleség egy test. Nincs nagyobb jogtalanság, mint a házasságtörés.

            XVI. Benedek pp. – A férj és feleség kapcsolata sérthetetlen.

 

1. A házasság

Ószövetség (Ter 2,18-24)

              „Nem jó az embernek egyedül lennie!”  - A házasság Isten alkotása. A házastársak éljenek egymásért.

             „Kivette az oldalbordát és asszonnyá formálta” – Férj és feleség egy közösséget alkot.

             „Odavezette az emberhez!” - A házastárs Isten ajándéka

             „Elhagyja a férfi apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik!” – Új szeretetrangsor E földön 1. a házastárs

 

Újszövetség

             „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!” (Mt 19,6) - Egy férfi és egy nő életre szóló, felbonthatatlan közössége

             A házastársak szeretetének mintája Krisztus szeretete az Egyház iránt (Vö. Ef 5)

 

Egyház

             A házasság szentség

             A keresztény Egyház a Szentháromság tükörképe

 

2. A házasság célja

            Szeretetközösség megvalósítása (coniugium)

            Élet továbbadás (matrimonium)

 

3. Házasság és istenkapcsolat

            A keresztény házastársak épüljenek be Isten családjába, Krisztus egyházába! Ezáltal nem gyengül, hanem erősödik kölcsönös szeretetük. Krisztus teszi őket áldássá, s a bajban teherbíróvá, viharállóvá. Isten mellett megerősödik összetartozásuk, szerelmük, szeretetük, hűségük!

 

4. Házasságtörés formái – Bűnök a 6. parancs ellen (KEK)

Önfertőzés/Önkielégítés (Masturbatio) – Fixálódás veszélye!

Házasság előtti nemi élet (A házasságban a felek önmagukat ajándékozzák egymásnak.

            II. János Pál pp. – Hogyan lehet szeretetünk teljesen emberi? Az erkölcsi kiindulópont, hogy soha sem használhatunk valakit saját célunkra. Az igazi szeretetben szabadon ajándékozzák magukat a másiknak. Enélkül az emberi szeretet nélkül a szexuális szeretet nem is szeretet. Önmagunk teljes odaajándékozása nem lehetséges egy éjszakás vagy nyitott kapcsolatokban. Erkölcsi igazság, hogy a szexuális szeretet a házasság kötelékében fejeződik ki. (Szeretet és felelősség) A test nem gép, hanem ebben élek, ezáltal fejezem ki magamat. Isten képmásai vagyunk, magunkat odaajándékozhatjuk másoknak.  (Pápai katekézisek – A test teológiája) 

 

Paráználkodás (fornicatio) – férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése

Féktelen és rendetlen nemi vágy

Pornográfia

Prostitució

Nemi erőszak

Homoszexualitás

Pedofilia

 

5. Jézus és a 6. parancs

            Jézus mindig a probléma gyökeréhez nyúl, ott akarja orvosolni a betegséget. "Én pedig azt mondom nektek, hogy aki szívében bűnös vággyal asszonyra tekint, már házasságtörést követett el vele!" (Mt 5,28)

            A szívből indul a házasság, de a házasságtörés is. Először érzés lesz úrrá az emberen, majd megfogan a gondolat, s ha ápoljuk, az kívánság lesz, amelyből tett fakad!

 

            "A viperát legokosabb a tojásban megölni!" - hindu mondás.

            Ne tűrjük meg a tisztátalan, házasságtörő gondolatokat, ne ápoljuk, tűrjük meg azokat. Ehelyett Isten segítségét kérjük: "Teremts bennem tiszta szívet!" (Zsolt 51,12)

 

6. Önuralom

Uralkodj érzéseiden!

            Isten adott nekünk értelmet is, hogy ne csak érzelmeink vezessenek. A lelkiség azt jelenti, hogy harmóniába hozzuk értelmünket és érzelmeinket, s mindkettő felett hitünk uralkodik!

 

Uralkodj fantáziádon!

            Különböző gondolatok futhatnak át értelmünkön, de a bűnös, tisztátalan gondolatokat ne tűrjük, ápoljuk magunkban! Ne ragadjunk le azoknál.

 

Uralkodj szemeden!

            A szemünk olyan, mint egy kapu, amelyen át gyakran belép a gonosz

            Érzéki képeket, filmeket stb. ne nézzünk!

            "Szövetséget kötöttem szemeimmel!" (Jób 31,1)

 

Uralkodj a kísértéshelyzeteken!

            Kerüljük azokat a helyeket, helyzeteket, ahol nehéz megállni! Így könnyebb megállni!    Nem az a fontos, hogy én mit kívánok, hanem, hogy mit akar Isten!

 

7. A válás - Jézus a válásról

            Hazánkban gyakori jelenség a válás (1.000 házasságból - több, mint 500), és sok olyan eset van, ahol törvényesen nem váltak el a felek, de egymástól távol élnek! Mit mond Jézus a válásról? - Ő szigorú, de irgalmas is egyszerre.

 

            Jézus nem ismer megalkuvást ebben a kérdésben (Mt 19,1-9). Az istenfélő ember számára nem lehetséges!

            Ugyanakkor Jézus irgalmas a házasságtörővel szemben (pl. szamariai asszony; bűnös nő, Mária Magdolna)

           

8. Lelki paráznaság

            A Szentírás beszél lelki paráznaságról is. Ez az a magatartás, amikor Isten népe/gyermeke az Úr mellett/helyett bármiféle bálványt tisztel. Bálvány mindaz, aki/ami életünkben az 1. helyre kerül.            Aki ezt teszi, az elszakad Istentől és megszegi a szövetséget!

           

Befejezés

            Segítsen Isten a házasokat, hogy mint Krisztus az Egyházat, úgy szeressék egymást; segítse az Egyházat, hogy tudjuk viszonozni Isten életadó, ajándékozó szeretetét!

 

7 PARANCS

 

Bevezetés

            Aquinói Szent Tamás - Isten szeretetből adott törvényei védik az emberi életet, a házaséletet, majd a 7. paranccsal az ember javait. (Előadások a Tízparancsolatról)

 

            „Ne lopj!” (Kiv 20,15; MTörv 5,17)

            „Sem tolvaj, sem kapzsi nem részesül Isten országában.” (1 Kor 6,10)

 

             Előre csak munkálkodás árán juthatunk, s nem úgy, ha elvesszük a másét -, noha ez utóbbi kényelmesebb és gyorsabb megoldás (pl. alma lopása vagy almafa ültetése).

             Ahol féltenünk kell javainkat, falakkal, zárakkal védjük kell védeni tulajdonunkat, ott nem Isten akarata szerinti, vagyis embertelen az élet!

 

1. Korkép - A parancs nehézségei

             Ahol nő a szegénység, a munkanélküliség, ott nő a bűnözés, a lopás is.

             A gazdagra leselkedő kísértés a gőgős magatartás, a szegény kísértése a lopás. "Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva ne tagadjalak meg és ne mondjam: "Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!" (Péld 30,9)

 

             A kis tolvajokat büntetik, s nagy rablók, sikkasztók viszont szabadon garázdálkodnak!

            Cato (2. század) - Azok a tolvajok, akik egyesek tulajdonát lopják a börtönben élnek, azok a tolvajok pedig, akik közjavakat lopnak aranyba és bíborba öltöznek!

            Szent Ágoston – A királyságok rablóbandák.

 

            Mai életkép

            A mai korszellem a gyors meggazdagodást sugallja – s ez ritkán lehetséges becsületes eszközökkel.

            Az istentelen ember nem érzi magát felelősnek, nem tart a végső számadástól.

 

2. A parancs értelme

Ne vegyük el a másét!

            Lopás - Rablás (Tulajdonsértés erőszakkal) - Károkozás (rongálás, pusztítás) – Sikkasztás - Csalás (károkozás hazugsággal) – Zsarolás - Túlzott ragaszkodás anyagi javakhoz

 

             A tulajdon elleni bűnök súlyossága a károkozás mértékétől függ.

            A vagyon elleni bűnök bocsánatához szükséges a kártérítés (jóvátétel) is!

             

A közösség tulajdona

            Őrizzük, védjük a közösség javát, tulajdonát (munkahely, település, bolygónk értékeit)!

            XVI. Benedek pápa – Törekedjünk a teremtett világ megóvására. Arrogáns, erőszakos magatartás helyett megőrzés. (Szept. 2-ai üzenet a fiataloknak – Loretto)

 

 

Minden ember Istené

            Az ember kétszeresen is Istené: a teremtés és a megváltás árán egyaránt (vö. 1 Kor 6,20). Ne lopjuk ki magunkat az Ő kezéből!

            Gyökössy Endre – Hol van a gyermeked? Hol van a testvéred? Hol vagy te? Ott vagyunk-e Isten kezében, az Ő házában? Mind az Övéi vagyunk!

             

3. Kötelességek

Emberhez méltó élet biztosítása

Adakozás

            Szent Ambrus - Ha van két cipőd, akkor egyik a tied, másik a szegényé.

 

Szolidaritás a szegénnyel szemben

 

Befejezés

            Adja Isten, hogy jó sáfárai – kezelői legyünk – a rájuk bízott javaknak, azok helyes használatával legyen emberi az életünk e földön, tudjuk mások életét szebbé tenni, s ezáltal elnyerjük az örök életet!

 

8. PARANCS

 

Bevezetés

          Isten a nyelvünktől óvja embertársainkat e paranccsal!

            Aquinói Szent Tamás – Ne kövessünk el jogtalanságot szóval, ítéletben és közbeszédben.

 

            „Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!” (Kiv 20,16; MTörv 5,18)

 

            Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!

 

            Az emberi szónak töltése, súlya van: beszédünkkel erősíthetünk és elcsüggeszthetünk, lelkesíthetünk és béníthatunk, gyógyíthatunk és sebezhetünk. A szó lehet áldás vagy átok, vihet életet, de hordozhat halált is. Viheti Krisztust, s viheti az ördögöt, a szétdobálót. Nyelvünket vezetheti a Szentlélek, akinek neve Paraklétosz, vagyis védő, de a gonosz lélek, akit Diabolosznak is, vagyis szétdobálónak, rombolónak, vádlónak nevez a Biblia.

 

            Amikor másokkal vagy másokról beszélünk, felelősséggel ejtsünk ki minden szót!

 

1. Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!

            A zsidó nép körében a bíróság 2 ember tanúságát igaznak fogadta el; élet vagy halál függött a tanúságtételtől.

            Nem szabad felelőtlenül locsogni, fecsegni! Nem méltó hozzánk az ügyész vagy bíró szerepe, akik mások hibáját támadják vagy ítélkeznek! Aki vádol, azt a Vádló, a gonosz lélek vezeti; aki ítél, Isten helyébe lép.

            Engedjünk teret a Szentléleknek, aki Paraklétosz, azaz védőügyvéd, mentegető, szószóló!

 

            Stanley Jones - India misszionáriusa mondta barátjáról: „Ez az ember valóban keresztény, mert egy hete együtt lakunk, de még semmi jót nem mondott magáról, és semmi rosszat nem mondott másról!”

 

2. Igazság elleni bűnök

Hazugság

            Aquinói Szent Tamás – Aki hazudik, (1.) hasonló lesz a Sátánhoz, a hazugság atyjához. Az emberről szavai alapján tudjuk, hol van a hazája. (2.) Közösséget bomlasztja. (3.) Elveszíti becsületét. (4.) Elveszíti lelkét.

            XVI. Benedek pp. – Az igazság méltóságának megsértése nemcsak lealacsonyítja az embert, hanem súlyos vétség a szeretet ellen.

 

 

            A kegyes hazugság. Kegyes hazugság nincs. A kegyesség az istenfélő ember életmódját jelöli, amit Krisztus, az Igazság vezérel!

            Szükséghazugság megengedett, ha emberéletről van szó (vö. zsidó anyák Egyiptomban; Szt. Athanáz; üldözöttek rejtegetői). Ez is rossz, de elképzelhető, ha a másik ember élete csak így védhető meg!

 

Hamis tanúság és hamis eskü

Kárt okozó beszéd

Vakmerő ítélet

Megszólás   - Más hibájának, bűneinek indokolatlan feltárása

Rágalmazás  - Igazságtalan állítás általi ártás más becsületében

Gyalázkodás  - Szemtől-szembe történő becsületsértés

Gúnyolódás  - Más nevetségessé tétele

Intrika  - Uszítás, összeveszítés

 

3. Isten Igéje a beszédről

            Mt 12,36-37: „Az emberek az ítélet napján minden feleslegesen kimondott szóról számot adnak, amit kiejtettek ajkukon! Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz ítéletet magadra!”

Üdvösségünket vagy kárhozatunkat is befolyásolja beszédünk.

 

            Jak 1,26: „Ha valaki nem fékezi nyelvét, annak mit sem ér vallásossága!”

            A hit láthatatlan, de vannak külső jelek, amelyek mutatják, mi lakozik bennünk. Ilyen a beszéd is. Méltatlan a keresztényhez, ha ne fékezi nyelvét.

 

4. A helyes beszéd

Legyen igaz

            Amiről nem tudom, hogy igazság vagy hazugság-e, azt nem kell tovább mondanom!

 

Legyen építő, gyógyító, vezesse a szeretet

            Kérdezzem meg magamban: Szükséges, építő, gyógyító-e kimondani ezt, segítek-e vele? Jó-e az felebarátomnak, használok-e neki, ha elmondom? - Mert csak akkor mondom! (Ami nekem rosszul esne, az valószínűleg másnak is fáj; aminek örülök, az talán másoknak is jól esik.)

            A szeretet nélküli igazság még sebezhet és ölhet, az igazság szeretet nélkül lehet kegyetlen.

 

Szükségben szólni

            Csiha Kálmán  – Nem csak elmerengeni, hanem erőnk szerint küzdeni. Van egy közszellem. amely meggyilkoltatott 6.000.000 magzatot, szétszakította a magyarságot, halál felé viszi Magyarországot számarányban és lélekben. Meg kell változtatni, nem szabad hallgatni. .. A farizeusok felbujtották embereiket, akik szerették Jézust, hallgattak… A gonoszok kiabálnak, a jók hallgatnak, s félre megy a sorsunk! (Névjegy 2007)

 

Befejezés

            Kérjük Krisztust, hogy teremtse újjá szívünket, töltse meg azt szeretettel, s ez mutatkozik meg beszédünkben:

            „A szív bőségéből szól a száj!” (Mt 12,34)

             Kérjük, hogy a szeretet igazgassa beszédünket, s elmondhassuk a prófétával együtt: „Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtakat beszéddel!” (Iz 50,4)

 

A 9. ÉS 10. PARANCS

 

            Az Ószövetségben található Tízparancsolat mondatát mi katolikusok 2 részre osztjuk (9. és 10. parancs), míg a protestánsok egynek tekintik. A két parancsban közös, hogy kívánságainkra vonatkoznak. Isten itt nem azt mondja, hogy mit ne tegyünk, vagy hogyan ne szóljunk, hanem azt, hogy ne kívánjuk a másét.

           

            Aquinói Szent Tamás – Isten a belsőt is látja. Az Ő törvénye tiltja a jogtalan gondolatokat is. (Előadások a Tízparancsolatról)

  

             „Ne kívánd felebarátod feleségét ... se házát, sem szolgáját, sem szolgálóját, sem szarvasmarháját, sem más egyebet, ami az övé!” (Kiv 20,17)

            „Ne kívánd el felebarátod házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, egyáltalán semmit, ami az övé!” (MTörv 5.21)

 

            Felebarátod házastársát ne kívánd! Mások tulajdonát ne kívánd!

 

            Ezek a legmélyebbre hatoló parancsok, mert önmagunkba, lényünk mélyéig vezetnek, ahol titkos vágyaink és kívánságaink lapulnak! Csak ketten, Isten és mi tudjuk, hogy megtartjuk-e vagy megszegjük ezeket!

 

1. A kívánságokról

            Tetteink mozgatórugói

             A kívánság olyan, mint autóban a motor. Előre visz, mozgat.

            Vergilius - Mindenkit kívánságai vezérelnek.

           

             Természetes (kenyér, béke, szeretet) és természetfeletti kívánságok (örök élet). Ezek viszik előre az életet.

 

             Bűnös kívánság: másét akarni (Összehasonlítás – kívánság – törtetés)

             Ha rossz a motor, akkor az autóval nagy baj van.

             A 9. parancsolat tiltja, hogy valaki kívánja embertársától azt, aki a legközelebb áll hozzá, vagyis a házastársát, a 10. pedig minden egyébre vonatkozik. (Szarvasmarha a gazdagság jelképe, szamár szállító- és munkavégző eszköz.)

 

              Miért veszélyes a bűnös kívánság?

             „Minden embert saját kívánsága vonzza és csábítja, így esik kísértésbe! Aztán a kívánság, ha már megfogant, bűnt szül, a bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után!” (Jak 1,14-15)

            

             Bűnös kívánság – Bűnök sokasága – kárhozat

 

             Irigység: életünk mínuszait összehasonlítjuk mások pluszaival; nem vesszük észre életünk pluszait és mások mínuszait

 

2. Feladatok

Hálát adni azért, ami van!

             Az irigység elleni gyógyszer a hála! Legyünk hálásak Isten ajándékaiért: otthonért, házastársért, testvérért, barátért, de legfőképpen Jézus Krisztusért!

           

            Ne adjunk teret a világban hódító démoni versenyszemléletnek, amely mindig csak „többet” és „jobbat” akar, hanem tudjunk hálát adni és megújult szívért imádkozni!

           

Örülni annak, ami a másé

            Aranyszájú Szent János  - Örvendj tehát testvéred virulásán, és meg fog dicsőülni általad Isten. És valamennyien azt fogják mondani: »Áldott az Isten, akinek ilyen, minden irigységtől mentes, mások javai fölött örvendező szolgái vannak. (Homilia a Rómaiakhoz írt levélről)

 

Istenben gazdagodni

            Szent Ágoston – Minél többet birtokol valaki a szeretetből, annál kevesebb benne a kívánság, és fordítva

 

            James Irwin – Holdutas vallomása (Moon is not Enough) Az ember eljutott a Holdra, de Isten Fia eljött a Földre! Ez az élet értelme!

 

Befejezés

            Kérjük Istent, tisztítsa, újítsa meg szívünket, hogy életünk méltó legyen ahhoz, hogy a Teremtő Atya gyermekei, a Megváltó Fiú követői és a Szentlélek templomai vagyunk!

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet