MENÜ

Maga László
   honlapja
    


 

 

IMÁDSÁGOK

 

 Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit!
(XXIII. János pápa)

 

Istenünk, akitől miden atyaság származik a mennyben és a földön, Atyánk, ki a szeretet és az élet vagy, tégy minden emberi családot a Földön
a Te Fiad, Jézus Krisztus által, aki „asszonytól született”,és a Szentlélek által, aki az isteni szeretet forrása, az élet és a szeretet igaz szentélyévé nemzedékről nemzedékre.
Add kegyelmedet a házastársaknak. És vezéreld gondolataikat és tetteiket. Családjuk és az egész emberiség nagy családja javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek. A családban erős támaszt találjanak emberségük kibontakoztatására. És az igazságban és szeretetben való növekedésben.
Add, hogy a házastársak a házasság szentségének kegyelméből merített szeretet erejében. Eltudják viselni mások és saját gyengéiket, és le tudják küzdeni a családban a válságokat.
A Názáreti Szentcsalád közbenjárására kérünk, add, hogy az Egyház a Föld minden népe között
gyümölcsözően teljesíthesse küldetését a családban és a család által.
Krisztus, a mi Urunk által, aki az Út, az Igazság és az Élet mindörökkön örökké. Amen. (II. János Pál pápa)

 

 

 

 

 ELMÉLKEDÉSEK

 

A KERESZTÉNY CSALÁD

3 kép

 

 Bevezetés

            Sokunk örömére a Magyar Katolikus Egyház püspökeinek felhívására új emlékévet kezdtünk: a Biblia és a Papság éve után most a legfontosabb közösségre, a családra figyelünk! Miért beteg a társadalom, miért beteg az Egyház? Mert beteg a család! Mikor lesz szebb, erősebb az életünk, országunk, Egyházunk? Ha erősebbek lesznek családjaink, ha azok jobban betöltik az Istentől kapott küldetésüket.

           

Tükör

            Az első nagy család nem más, mint a Szentháromság Isten. Mily szép a mi hitünk, azt valljuk, hogy Isten nem magányos személy, hanem szeretetközösség: Atya, Fiú és Szentlélek, akik bár különböző személyek, mégis egyek a szeretetben!

            A 3 isteni személy állandó szeretetkapcsolatban él egymással: ajándékozzák magukat és elfogadják a másikat!

 

            Isten saját képmására és hasonlatosságra teremtette az emberpárt. Ez elsősorban a családra igaz. Különbözőek a család tagjai, de mégis egyek a szeretetben!

            Milyen jó a szentháromságos, ajándékozó életet élni!

            A másiknak adni szívemet, önmagamat!

            Hol tehetek jót, hol szerezhetek örömet?

            Pl. Szent Erzsébet

           

           Milyen jó a másikra úgy tekinteni, mint ajándékra!

          Ter 2,22 Az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.

            A feleség ajándék a férjnek, a férj a feleségnek! Isten ajándéka a gyermek!

 

          Az ajándékért hálásak vagyunk, megköszönjük azt, vigyázunk arra!

       Mennyire szép ezt megtenni a családban!

       Ajándék az idős a maga élettapasztalatával, hitével – ajándék a férj és a feleség – ajándék a gyermek!

 

      Isten szeretete testet ölt Jézusban! Egész élete az odaadás élete: odaadja Magát az Atyának, odaadja Magát az embereknek!

            Milyen szépen mondja az utolsó vacsorán a kenyér felett: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”

           Nemcsak a szentmise ünneplésére utal e parancs, hanem az Eucharisztikus életre. A keresztény ember élete eucharisztichus élet! Ki kell mondani a másiknak – elsősorban a családban: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”

            Kimondja ezt a férj, amikor dolgozik, fárad övéiért! Kimondja ezt az asszony, amikor családját összefogva, otthonná teszi lakhelyüket!

           

           Testünkkel tudjuk kifejezni a szeretetünket! Ez megtörténik, amikor időt szánunk egymásra, amikor rámosolygunk a másikra.

           Oly nagy szükség van a erre a rohanó világban!

 

          Lehetséges Isten tükörképéként élni? Erre ad választ a názáreti szent család, mely ragyogó példaként áll előttünk! Adja Isten, hogy ez egyházközségben, hazánkban is egyre több szent család legyen!

 

Kert

            Teremtéstörténet elbeszélése szerint Isten az első emberpárnak az Édenkertben adott otthont. Isten akarata, hogy a család olyan legyen, mint egy kert.

           

            A keresztény család kert, amelyben van helye az életnek!

              A gyermek nem teher, hanem e kertnek nagyon szép virága. (Szent Jeromos)

            Helye van az idősnek, akinek szeretetét, gondoskodását visszaadhatják övéik. A fogyasztó társadalom haszontalannak tekinti őket, a keresztény családban fontos helyük van.

 

            Pl. Primitív népek becsülik az időst

 

              A keresztény család kert, amelyben helye van a nagybetűs Életnek, Krisztusnak!

 

            Pl. Szakonyi Adáshiba – Ellátogat a családba az Ember nevű halász, de nem vesznek Róla tudomást.

             

            A család az a hely, ahol az erényeket kell ültetni, azoknak kell virulni. Az erények gyakorlása teszi széppé a család életét.

            Kol 3 Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést!

            Az esküvő napján a vőlegény és menyasszony ünneplőbe öltözik. Kedves, szép szokás ez! De mennyivel fontosabb felölteni az erényeket: hitet, irgalmat, türelmet, megértést, szelídséget, alázatot!

            S a legfontosabb erény a szeretet! Minden egyéb elmúlik!

              Aranyszájú Szent János tanácsolja a fiatal férjeknek, hogy így beszéljenek a feleségükhöz: ,,Téged ölellek és téged szeretlek, és a lelkemnél is többre tartalak… Szeretetedet mindennél többre tartom, és nincs keservesebb dolog számomra, mint tőled valaha is elválni.\

 

           A kertnek ellentéte a sivatag, ahol semmi nem terem. A halál helye.

           Egy szép kertben jól érzi magát a gazda, mások pedig gyönyörködnek abban. Adja Isten, hogy ilyen közösségé váljanak családjaink!

 

 

Egyház

            A család mini-egyház! Az Egyház Isten népe. 

            Legyen a család is olyan közösség, mely középpontjában Isten áll. Ő nem gyengíti, hanem erősíti családtagok közötti köteléket!

 

            Minden házasság háromszög – tarja a francia mondás. Betolakodik abba az unalom, a megszokottság, a munkaláz, az anyagiak túlzott szeretete. Rossz esetben pedig egy harmadik személy.

            Van, aki nem tolakodik, de behívhatják, s Ő az Úr Jézus!

            Vö. Kánai menyegző

            Az Egyház az imádság népe!

         Erős családot akarunk! Imádkozzunk egymásért, együtt! Áldott az a család, amely együtt tud imádkozni: a templomban vagy otthonában is.

            "A család, mely közösen imádkozik, egy is marad!"

             Az Egyház küldetése a hit átadása

            A gyermek első hitoktatója a szülő! A család papja az édesapa! Milyen szent az édesapák hivatása, s mily kevés a férfiak száma a templomban.

         Iz 33,18 Izraelben nincs lelki tanító, gyermekoktató

        Ef 6,4 Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint\

 

        Pl. Görög tanács a feslett gyermek vétkéért az apát bűntette!

         Szent Jeromos – A fiak és lányok a házasság virágai.

            A virágot gondozni kell, hogy el ne hervadjon!

           Aranyszájú János – A gyermek Istentől adott kincs, amit őrizni, nevelni kell

 

        Aki jó példára akarna nevelni gyermekét, jó példával vezesse!  A jó fa jó gyümölcsöt hoz, vad fa vad gyümölcsöt. Aki jót tanít, de nem cselekszi, egyik kezével Istenhez vezet, a másikkal visszataszít.

          Arisztotelész – A bagolynak nincsenek sólyom fiai; az ember embert nemz, a barom barmot. A jó szülők nevelnek jó fiakat!

          Isten szolgálatra való nevelés

       Nem csak a testet gondozni, hanem a lelket is!

         Szent Jeromos – A gyermeket úgy kell tanítani, hogy irtózzon a bűntől. Akkor nem nehéz a tökéletes élet.

 

Befejezés

            Ez az esztendő segítsen minket, hogy gyógyuljanak, erősödjenek családjaink; így szebb lesz életünk, több lesz abban az öröm, a szeretet! Ha erősödik a család, erősödik az Egyház, az ország is!

            Segítsen minket a Szentháromság Isten, ragyogjon előttünk a szent család példája!

 

 

 

 

Asztali nézet