MENÜ

Maga László
   honlapja
    


 

Szent Benedek

Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged megértő értelmet, Téged átélő érzelmet, Hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőséget, Rád bukkanó bölcsességet, Téged felismerő világosságot, Érted égő szeretetet, Benned élő szívet, Téged dicsérő tetteket, a Te szavaidra hallgató fület, a Te szépségedben gyönyörködő szemet, a Te Fölségedet magasztaló nyelvet, Neked kedves életmódot, a Tőled küldött bajokat elviselő békességet, Hozzád hű vágyó hű kitartást, és adj, Jézusom, boldog halált! Jutalmazz jelenléteddel, fényes feltámadással és az örök boldog életben add jutalmul Magadat! Amen.

 

Szent Patrik – Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam... Amen

 

Asziszi Szt. Ferenc

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet!

Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni mást, mint hogy vigaszra várjak, inkább én törekedjek megértésre, mint megértést óhatjtsak, inkább én szeressek, mint, hogy szeretetet igényeljek, mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat, ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, azzal nyerjük el az örök életet!

 

Loyolai Szt. Ignác

Fogadd el, Uram, szabadságomat és emlékezetemet, megértésemet és akaratomat, mindent, amim csak van. Mindenem a Tied, mert Te adtad nekem, s most visszaadom Neked! Fogadj el, Uram, és tégy velem, amit csak akarsz, csak kegyelmedet és szeretetedet add meg, s ez elég lesz nekem!

 

Avilai Szt. Teréz: - Krisztusnak itt a földön...

Krisztusnak itt a földön nincs keze, csak a tiéd.
Krisztusnak itt a földön nincs lába, csak a tiéd.
A te szemeddel tekint könyörületesen a világra.
A te lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen.
A te kezed, amellyel áld.

 

Charles de Foucaould - Felajánlás

Atyám, Kezedbe ajánlom magamat, tégy velem, amit csak akarsz! Bármit megtehetsz, elfogadok mindent. Csak a Te akaratod valósuljon meg bennem és minden teremtményedben! Nem kívánok ennél többet, Uram! Kezedbe ajánlom lelkemet! Felajánlom magamat szívem minden szeretetével, mert szeretlek, Uram, és szükségem van rá, hogy kezedbe adjam magamat, fenntartás nélkül, feltétlen bizalommal, mert Te vagy az én Atyám!

  

Teilhard de Chardin – Felajánló imádság

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!

Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a kenyeret, amely megsimogatta a gyermeket, s amelyet vasszegek vertek át!

Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleged döntését csupa jóság vezérli, és folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára!

Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehet a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad!

 

XXIII. János Pál pápa - Reggeli imádság

Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.

Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen.

 

Thomas Merton - Imádság

Uram! Vedd életemet kezedbe és tedd vele azt, ami Neked tetszik! Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amelyeket beleszőttél életembe! Elég, ha tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Mert minden terved jó! Mert minden szeretet!

Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba! Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobogjon! Csak ezért éljek! És töltsd be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek; nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted, Istenem!

 

Teréz anya - Az élet himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

  

Bözsöny Ferenc: Ima

Uram, ahová tettél, ott szolgállak, ahol megsejtlek, ott kereslek.

Ahogyan tudlak, úgy követlek, ha megbotlom, nem csüggedek.
Ami van, azért magasztallak, ami nincs, azért nem zaklatlak.

Ami a munkám, megcsinálom, a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek, és másnap mindent újrakezdek.

 

Asztali nézet